Loading...

Henryk Burza 18Jun 05 @ 8:40 AM

Henryk Burza 18

Henryk Burza 18 weighed a 24 lb 13 oz carp


Jun 05 @12:30 PM

Henryk Burza 18

Henryk Burza 18 weighed a 23 lb 8 oz carp


Jun 05 @12:30 PM

Henryk Burza 18

Henryk Burza 18 weighed a 23 lb 7 oz carp


Jun 06 @ 8:38 AM

Henryk Burza 18

Henryk Burza 18 weighed a 21 lb 4 oz carp


Jun 06 @11:11 AM

Henryk Burza 18

Henryk Burza 18 weighed a 20 lb 11 oz carp


Jun 05 @ 5:25 PM

Henryk Burza 18

Henryk Burza 18 weighed a 15 lb 13 oz carp


Jun 06 @ 7:39 AM

Henryk Burza 18

Henryk Burza 18 weighed a 15 lb 2 oz carp