Loading...

Champlin/ KimmelOct 23 @ 8:41 AM

Champlin/ Kimmel

Everett Champlin weighed a 1.58 lbs bass

Oct 23 @ 9:24 AM

Champlin/ Kimmel

Nathan Kimmel weighed a 0.79 lb bass

Oct 23 @ 9:28 AM

Champlin/ Kimmel

Nathan Kimmel weighed a 0.44 lb bass

Oct 23 @ 8:18 AM

Champlin/ Kimmel

Nathan Kimmel weighed a 0.41 lb bass

Oct 23 @ 8:14 AM

Champlin/ Kimmel

Nathan Kimmel weighed a 0.28 lb bass

Champlin, Everett
Kimmel, Nathan