Loading...

Sparks / VoylesOct 29 @ 9:55 AM

Sparks / Voyles

Carson Voyles weighed a 0.63 lb bass

Oct 29 @ 9:06 AM

Sparks / Voyles

David Sparks weighed a 0.59 lb bass

Oct 29 @ 8:00 AM

Sparks / Voyles

David Sparks weighed a 0.57 lb bass

Sparks, David
Voyles, Carson