Loading...

Northcott/ Shanahan
Feb 06 @ 8:50 AM

Northcott/ Shanahan

Jack Northcott weighed a 2.42 lb bass


Feb 06 @ 8:46 AM

Northcott/ Shanahan

Jack Northcott weighed a 2.22 lb bass


Feb 06 @ 8:08 AM

Northcott/ Shanahan

Jack Northcott weighed a 2.07 lb bass


Feb 06 @10:47 AM

Northcott/ Shanahan

Jack Northcott weighed a 1.87 lb bass


Feb 06 @ 9:02 AM

Northcott/ Shanahan

Jack Northcott weighed a 1.52 lb bass

Northcott, Jack
Shanahan, Jack