Loading...

Champlin/ Kimmel
Feb 06 @ 8:31 AM

Champlin/ Kimmel

Everett Champlin weighed a 2.75 lb bass


Feb 06 @ 8:01 AM

Champlin/ Kimmel

Nathan Kimmel weighed a 1.47 lb bass


Feb 06 @ 8:13 AM

Champlin/ Kimmel

Nathan Kimmel weighed a 1.41 lb bass


Feb 06 @ 8:20 AM

Champlin/ Kimmel

Nathan Kimmel weighed a 0.46 lb bass

Champlin, Everett
Kimmel, Nathan