Loading...

Peg 39 - Ruff Town Carpers
May 11 @11:38 AM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 22 lb 15 oz carp.


May 09 @ 9:31 PM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 22 lb 10 oz carp.


May 10 @ 3:06 PM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 22 lb 6 oz carp.


May 10 @ 3:09 PM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 21 lb 4 oz carp.


May 09 @ 6:30 PM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 21 lb 3 oz carp.


May 10 @ 3:05 PM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 19 lb 14 oz carp.


May 08 @11:47 AM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 19 lb 7 oz carp.


May 11 @11:39 AM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 19 lb 4 oz carp.


May 10 @ 3:11 PM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 19 lb 2 oz carp.


May 10 @ 3:04 PM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 18 lb 15 oz carp.


May 11 @11:39 AM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 18 lb 13 oz carp.


May 08 @ 8:07 PM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 18 lb carp.


May 09 @12:53 PM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 17 lb 8 oz carp.


May 08 @11:48 AM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 17 lb 4 oz carp.


May 09 @ 6:31 PM

Peg 39 - Ruff Town Carpers

Weighed a 15 lb 2 oz carp.

Chapman, Gary
Hodge, Zack
Packer, Danial