Loading...

Sparks / Voyles

McC
Jan 26 @ 8:47 AM

Sparks / Voyles

Weighed a 2.93 lb bass.


Jan 26 @ 8:27 AM

Sparks / Voyles

Weighed a 0.48 lb bass.


Jan 26 @10:13 AM

Sparks / Voyles

Weighed a 0.44 lb bass.

Sparks, David
Voyles, Carson